Tổ chức hoặc nào sau đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Tổ chức hoặc nào sau đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

ID [756058]

Tổ chức hoặc nào sau đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
B. Hội Phục Việt.
C. Việt Nam nghĩa đoàn.
D. Việt Nam Quang phục hội.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN