Toluen có tính chất hóa học nào sau mà benzen không có?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Toluen có tính chất hóa học nào sau mà benzen không có?

ID [0]

Toluen có tính chất hóa học nào sau mà benzen không có?

A.Phản ứng cháy
B.Phản ứng thế halogen khi có xúc tác Fe
C.Phản ứng với dung dịch KMnO4, đun nóng.
D.Phản ứng thế nitro vào vòng benzen
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận