Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. P là một bụng, O là một nút gần P nhất. Hai điểm M,N thuộc đoạn OP. Biết MO ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. P là một bụng, O là một nút gần P nhất. Hai điểm M,N thuộc đoạn OP. Biết MO ?

ID [37518]

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. P là một bụng, O là một nút gần P nhất. Hai điểm M,N thuộc đoạn OP. Biết MO = NP = d. Biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 3,6 cm và 4,8 cm. Xác định biên độ dao động của điểm P

A.5 cm
B.6 cm
C.8 cm
D.10 cm
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
ngogialinh123 - Cho em xin lời giải bài này với ạ

Trả lời

npnspeed M cách nút khoảng d thì A(M) = Ab.|sin(2pi.d/lamda)|; N cách bụng khoảng d thì A(N) = Ab.|cos(2pi.d/lamda)| => A(M)^2 + A(N)^2 = Ab^2 => Ab = 6