Trong các ví dụ sau, những ví dụ nào thuộc loại cách li trước hợp tử? I. Ếch và nhái cùng sống trong một môi trường như?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các ví dụ sau, những ví dụ nào thuộc loại cách li trước hợp tử? I. Ếch và nhái cùng sống trong một môi trường như?

ID [0]

Trong các ví dụ sau, những ví dụ nào thuộc loại cách li trước hợp tử?
I. Ếch và nhái cùng sống trong một môi trường nhưng do có tập tính giao phối khác nhau nên chúng không giao phối với nhau.
II. Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết.
III. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la. Con la không có khả năng sinh sản.
IV. Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây kháC.

A.II, III.
B.I, IV.
C.III, IV. 
D.I, II.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận