Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là 
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là 

ID [646758]

Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là 

A. gây đột biến bằng sốc nhiệt.
B. gây đột biến bằng cônsixin.
C. lai hữu tính. 
D. chiếu xạ bằng tia X. 
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận