Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ

ID [304052]

Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ

A. ti thể của bố.
B. ti thể của bố hoặc mẹ.
C. ti thể của mẹ.
D. nhân tế bào của cơ thể mẹ.
Lại Thị Lan
Đáp án C Gen trong ti thể di truyền theo dòng mẹ nên luôn được nhân từ ti thể của mẹ chứ không nhận từ bố → Đáp án C.
Bình luận