Trong một tế bào động vật, xét 4 gen A, B, D, E. Trong đó, gen A và gen B nằm trên nhiễm sắc thể, gen D nằm ở ti thể, ge?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong một tế bào động vật, xét 4 gen A, B, D, E. Trong đó, gen A và gen B nằm trên nhiễm sắc thể, gen D nằm ở ti thể, ge?

ID [304055]

Trong một tế bào động vật, xét 4 gen A, B, D, E. Trong đó, gen A và gen B nằm trên nhiễm sắc thể, gen D nằm ở ti thể, gen E nằm ở lục lạp. Khi nói về số lần nhân đôi của các gen này, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Nếu gen A nhân đôi 3 lần thì gen B cũng nhân đôi 3 lần.
B.Nếu gen B nhân đôi 2 lần thì gen D cũng nhân đôi 2 lần.
C.Nếu gen D nhân đôi 5 lần thì gen E cũng nhân đôi 5 lần.
D.Nếu gen E nhân đôi 1 lần thì gen A cũng nhân đôi 1 lần.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A. Vì các gen trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau. Các gen trong tế bào chất (ở ti thể, lục lạp) có số lần nhân đôi khác nhau và khác với số lần nhân đôi của gen trong nhân.
Bình luận
laurachen -

Trả lời