Trung tâm hoạt động của enzim có chức năng nào sau đây?
Trung tâm hoạt động của enzim có chức năng nào sau đây?
A. Là nơi diễn ra và đảm bảo cho enzim vận động được.
B. Làm tăng hoạt tính xúc tác phản ứng của các enzim.
C. Quy định khả năng có hoạt tính xúc tác mạnh của enzim.
D. Liên kết với cơ chất và xúc tác làm biến đổi cơ chất để tạo ra sản phẩm.

Đáp án D

Enzym có một vùng chuyên biệt gọi là trung tâm hoạt động, đây là một chỗ lõm hoặc khe hở nhỏ trên bề mặt enzim, là nơi liên kết tạm thời với cơ chất. Cấu hình của trung tâm hoạt động phải tương thích với cấu hình không gian của cơ chất, liên kết với cơ chất và xúc tác làm biến đổi cơ chất để tạo ra sản phẩm.