Trước cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga là theo thể chế chính trị nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trước cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga là theo thể chế chính trị nào?

ID [786306]

Trước cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga là theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ chuyên chế.
B. Phong kiến phân quyền.
C. Dân chủ cộng hòa.
D. Quân chủ lập hiến.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận