“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?

ID [786321]

“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?

A. Cuộc Cách mạng 1905 – 1907.
B. Cách mạng tháng Hai năm 1917.
C. Cách mạng tháng Mười năm 1917.
D. Đấu tranh giữ chính quyền Xô viết.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận