Từ hợp chất X (C8H14O4) tiến thành các sơ đồ phản ứng sau: Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Từ hợp chất X (C8H14O4) tiến thành các sơ đồ phản ứng sau: Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [649805]

Từ hợp chất X (C8H14O4) tiến thành các sơ đồ phản ứng sau:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất X có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của Z cao hơn axit axetic.
C. Dung dịch T làm phenolphtalein chuyển màu hồng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của T cao hơn Y.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận