Tỷ lệ % các axitamin sai khác nhau ở chuỗi polypeptit anpha trong phân tử Hemoglobin được thể hiện ở bảng sau:Từ bảng tr?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tỷ lệ % các axitamin sai khác nhau ở chuỗi polypeptit anpha trong phân tử Hemoglobin được thể hiện ở bảng sau:Từ bảng tr?

ID [304021]

Tỷ lệ % các axitamin sai khác nhau ở chuỗi polypeptit anpha trong phân tử Hemoglobin được thể hiện ở bảng sau:

Từ bảng trên cho thấy mối quan hệ họ hàng giữa các loài theo trật tự

A. Người, chó, kỳ nhông, cá chép, cá mập.
B. Người, chó, cá chép, kỳ nhông, cá mập.
C. Người, chó, cá mập, cá chép, kỳ nhông.
D. Người, chó, kỳ nhông, cá mập, cá chép.
Lại Thị Lan
Đáp án A Từ bảng trên ta thấy, người và chó có tỉ lệ % axit amin khác nhau ít nhất (15,3) → có quan hệ họ hàng gần nhau nhất.
Chó và kì nhông có tỉ lệ sai khác ít nhất (46,1%), chó và cá chép (47,9%), chó và mập (56,8%) → chó và kì nhông có quan hệ họ hàng gần nhau nhất.
Tương tự cách làm như trên ta thiết lập được mối quan hệ họ hàng giữa các loài theo trật tự: Người , chó, kỳ nhông, cá chép, cá mập.
Vậy chọn đáp án A.
Bình luận