Vì sao Phan Bội Châu chuyển từ chủ trương thiết lập chế độ “quân chủ lập hiến” sang “cộng hòa dân quốc”?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vì sao Phan Bội Châu chuyển từ chủ trương thiết lập chế độ “quân chủ lập hiến” sang “cộng hòa dân quốc”?

ID [756065]

Vì sao Phan Bội Châu chuyển từ chủ trương thiết lập chế độ “quân chủ lập hiến” sang “cộng hòa dân quốc”?

A. Ảnh hưởng “chủ nghĩa Tam dân” của Tôn Trung Sơn.
B. Ảnh hưởng từ cuộc Duy tân Minh Trị.
C. Ảnh hưởng tư tưởng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” của cách mạng tư sản Pháp.
D. Ảnh hưởng phong trào Duy tân do Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi lãnh đạo.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN