Vietnamese spend a lot of time in preparing . The Western people, especially, don’t spend too much time for cooking.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vietnamese spend a lot of time in preparing . The Western people, especially, don’t spend too much time for cooking.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Vietnamese spend a lot of time in preparing ______. The Western people, especially, don’t spend too much time for cooking.

A.grocery
B.beverage
C.drink
D.food
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DChọn đáp án: D. food (n): đồ ăn, thức ăn
Đáp án còn lại: A. grocery (n): tiệm tạp hóa
B. beverage (n): đồ uống, thức uống = C. drink (n)
Tạm dịch: Người Việt Nam dành nhiều thời gian để chuẩn bị đồ ăn. Người phương Tây, đặc biệt là, không dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng.
Bình luận