We didn’t expect a big turnout, but in the end there were quite many .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

We didn’t expect a big turnout, but in the end there were quite many .


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755951]

We didn’t expect a big turnout, but in the end there were quite many __________.

A. attendance
B. attendees
C. attendants
D. attend
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: Phân biệt attendee/attendant
- attendee: người tham gia (một sự kiện, một buổi diễn,...)
- attendant: người phục vụ, tiếp viên
Tạm dịch: Chúng tôi đã không mong đợi lượng người tham gia đông, nhưng cuối cùng có khá nhiều người tham dự.