We suggested that she the 10.30 train immediately
Moon.vn - Học để khẳng định mình

We suggested that she the 10.30 train immediately

ID [119474]

We suggested that she ______ the 10.30 train immediately

A.take
B.may take
C.might take
D.have to take
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án ADịch: chúng tôi đề nghị rằng cô ấy đi chuyến tàu lúc 10.30 nhanh nhất có thể
Bình luận