We suggested that she the 10.30 train immediately
Moon.vn - Học để khẳng định mình

We suggested that she the 10.30 train immediately

ID [119474]

We suggested that she ______ the 10.30 train immediately

A. take
B. may take
C. might take
D. have to take
Lại Thị Lan
Đáp án A Dịch: chúng tôi đề nghị rằng cô ấy đi chuyến tàu lúc 10.30 nhanh nhất có thể
Bình luận