What a pity I was away! If only the fax (reach) me an hour earlier.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

What a pity I was away! If only the fax (reach) me an hour earlier.

ID [769786]

What a pity I was away! If only the fax (reach) _____________ me an hour earlier.

A.
B.
C.
D.
Cô Trang Anh
https://fb.com/mrstranganh87
Đáp án Key: had reached
Vì: Căn cứ vào "was" -> Câu giả định trái với sự thât xảy ra trong quá khứ 
Công thức: If only +  S + V( thời quá khứ hoàn thành)
Dịch: Tiếc quá lúc đó tôi đi vắng! Giá như tờ fax được gửi tới tôi sớm hơn 1 tiếng. 
Bình luận
hoanxinhgai Không phải đây là câu bị động ạ? Giải thích giùm em với.
Trả lời 14 Tháng 11 lúc 14:19
captain2604 Với nghĩa là đến, nó k cần bị động em ạ. Vd: I hope (that) the letter reaches you. Dĩ nhiên chia bị động được nhưng theo cái hướng là người gửi được
14 Tháng 11 lúc 14:36 (1) Cảm ơn
captain2604 ......là người gửi/địa điểm đến được tiếp cận bởi thứ gì đó: The beach can only be reached by boat.
14 Tháng 11 lúc 14:37 (1) Cảm ơn
captain2604 Có lẽ với nghĩa là đến (arrive) thì người ta cho là vật "tự tìm" tới nơi đến, nó k giống như động từ "send" là cần phải có ai đó gửi đi.
14 Tháng 11 lúc 14:38 (1) Cảm ơn