When people are angry, they seldom act in a rational way.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

When people are angry, they seldom act in a rational way.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID []

When people are angry, they seldom act in a rational way.

A. polite
B. friendly
C. reasonable
D. considerate
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. polite
Rational (adj) = polite (adj): nhã nhặn, lịch sự
Đáp án còn lại: B. friendly (adj): thân thiện
C. reasonable (adj): thích hợp
D. considerate (adj): chu đáo
Tạm dịch: Khi người ta giận dữ, người ta ít khi hành động một cách lịch sự.
Bình luận