Whistling or clapping hands to get someone’s attention is considered and even rude in some circumstances.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Whistling or clapping hands to get someone’s attention is considered and even rude in some circumstances.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Whistling or clapping hands to get someone’s attention is considered ______and even rude in some circumstances.

A.suitable
B.unnecessary
C.appropriate
D.impolite
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DChọn đáp án: D. impolite (adj): mất lịch sự
Đáp án còn lại: A. suitable (adj) for: phù hợp
B. unnecessary (adj): cần thiết
C. appropriate (adj): thích hợp, thích đáng
Tạm dịch: Huýt sao hoặc vỗ tay để thu hút sự chú ý của ai đó được xem là mất lịch sự và thậm chí là thô lỗ trong một số trường hợp.
Bình luận