X, Y là hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Biết rằng, MY = 3,625 MX và trong Y nhiều hơn trong X ba nguyên tử C. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

X, Y là hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Biết rằng, MY = 3,625 MX và trong Y nhiều hơn trong X ba nguyên tử C. ?

ID [0]

X, Y là hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Biết rằng, MY = 3,625 MX và trong Y nhiều hơn trong X ba nguyên tử C. Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp X,Y rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 20,0 gam kết tủa và khối lượng bình chứa dung dịch phản ứng tăng lên m (gam). Giá trị m là

A.14,2.
B.24,1.
C.12,4.
D.21,4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Nhận thấy \(\dfrac{M_X}{M_y} = \dfrac{1}{3,625} = \dfrac{8}{29} = \dfrac{16}{58}\)

+ Dựa theo dữ kiện ⇒ X là CH4 và Y là C4H10

Vì mBình tăng = mCO2 + mH2O

Mà đốt cháy hỗn hợp ankan → nH2O = nCO2 + nHỗn hợp ankan = 0,3 mol

⇒ mBình tăng = 0,2×44 + 0,3×18 = 14,2 gam ⇒ Chọn A

Bình luận