Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit T bằng dung dịch NaOH, thu được 3,68 gam glixerol và 35,44 gam hai muối của hai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit T bằng dung dịch NaOH, thu được 3,68 gam glixerol và 35,44 gam hai muối của hai?

ID [650115]

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit T bằng dung dịch NaOH, thu được 3,68 gam glixerol và 35,44 gam hai muối của hai axit béo (hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon). Phân tử T không có đặc điểm nào sau đây?

A. Có phân tử khối là 858.
B. Có chứa một gốc stearat.
C. Có 102 nguyên tử hiđro.
D. Có chứa 5 liên kết π.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận