Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?

ID [119496]

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền, A có tần số 0,2; B có tần số 0,8. Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể dị hợp tử về gen A và đồng hợp tử về gen B cặp gen là

A.\(\dfrac{1}{12}.\)
B.\(\dfrac{8}{27}.\)
C.\(\dfrac{1}{27}.\)
D.\(\dfrac{16}{27}.\)
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D- Cá thể mang hai tính trạng trội được kí hiệu là A-B- có tỉ lệ = (1 - aa)(1 - bb) = [1 – (0,8)2].[1 – (0,2)2] = [0,36].[0,96] = 0,3456.
- Cá thể mang hai tính trạng trội dị hợp về gen A và đồng hợp về gen B (AaBB) có tỉ lệ = (2 × 0,2 × 0,8) × (0,8)2 = 0,32 × 0,64 = 0,2048.
- Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể dị hợp về gen A và đồng hợp về gen B là = \(\dfrac{0,2048}{0,3456}=\dfrac{16}{37}\)
→ Đáp án D.
Bình luận